Cine, vida, sueños/soños

Se a vida é soño, segundo apuntou Calderón hai varios séculos, e todo na vida é cine e os soños, cine son -Aute cantou- daquela matematicamente o cine é vida, a vida son soños e os soños, pois cine.

Eran as catro e cuarto da tarde dun martes, este martes, momento deses que a vida reserva para gozar dunha soneca onde poñer as neuronas a soñar. Iso ou o seu equivalente: visionar unha peli. Así que me erguín do sofá e saín para unha sala na que venden cine a menos de 2€ á hora. Título, “El guardián invisible”, adaptación da exitosa novela saída da atinada mente da escritora Dolores Redondo. Malia a presentación de tal altura, na sala estaba eu comigo mesmo e máis os meus soños, e tamén a miña tarxeta de socio. A sala para min enteira. A peli, das que ves e non se che move nada por dentro. Que tampouco está mal. Ou sexa, que pasable segundo os rating dos portais sobre vida/soños/cine…

Uns días antes, provisto da mesma tarxeta, acudín a ver “Dona Clara”, peli brasileira. Na taquilla unha moza vestida de bermello (case tan bermello como aquel vestido de Kelly LeBrock). Nese momento decateime de que a tarxeta tamén era bermella ou sexa que a cor corporativa daquela sala, podería apostalo, viña sendo precisamente a bermella. A tarxeta dábame dereito a unhas palomitas de balde, que eu lle ofrecín á moza da camisa bermella alegando odio innato ás palomitas. Ela dixo, pero se son un vicio. Pois será por iso, argumentei eu. O caso é que un venres á noitiña, momento cumio cinéfilo da semana, pois que na sala había sete persoas, contando con nós. “Dona Clara” viña recomendada unanimemente por vinte críticos que eu consultara (cando me poño, podo chegar a ser exhaustivo), e por mencións de honra nalgúns certames que non recordo, e polo aplauso planetario a Sonia Braga no seu papel de Dona Clara (eu tamén aplaudo), e por unha reportaxe no programa de cine máis visto da tele, e por un artigo cumprido en El País (coido que o xornal máis lido despois do Marca), con entrevista incluida ao seu director.

Daquela un pensa: se as pelis producidas tras salvaxes éxitos literarios e as pelis difundidas por medios especializados e xeralistas de ampla difusión, non convocan máis que catro gatos (media matemática da asistencia ás dúas pelis) mesmo cando o prezo non supere os 2 € á hora (inda que regalen palomitas, que son un vicio como todo o mundo sabe), daquela para que carallo seguir facendo cine. Mellor conformármonos con soñar que sae aínda máis barato…

—————————————————————————————-

Si la vida es sueño, conforme apuntó Calderón hace varios siglos, y todo en la vida es cine y los sueños, cine son -Aute cantó- entonces matemáticamente el cine es vida, la vida son sueños y los sueños, pues cine.

Eran las cuatro y cuarto de la tarde de un martes, este martes, momento de esos que la vida reserva para disfrutar de una siesta donde poner las neuronas a soñar. Eso o su equivalente: visionar una peli. Así que me erguí del sofá y salí raudo para una sala en la que venden cine a menos de 2€ la hora. Título, “El guardián invisible”, adaptación de la exitosa novela salida de la atinada mente de la escritora Dolores Redondo. A pesar de presentación de tal altura, en la sala estaba yo conmigo mismo más mis sueños, y también mi tarjeta de socio. La sala para mí entera. La peli, de las que ves y no se te mueve nada por dentro. Que tampoco está mal. O sea, pasable segundo los rating de los portales online sobre vida/sueños/cine…

Unos días antes, provisto de la misma tarjeta, acudí a ver “Doña Clara”, peli brasileña. En la taquilla una joven vestida de rojo (casi tan rojo como aquel vestido de Kelly LeBrock). En ese momento me percaté de que la tarjeta era igual de colorada o sea que el color corporativo de aquella sala, podría apostarlo, venía siendo precisamente el rojo o colorado. La tarjeta me daba derecho a unas palomitas de balde, que yo le ofrecí a la joven de la camisa roja alegando odio innato a las palomitas. Ella dijo, pero si son un vicio. Pues será por eso, argumenté yo. El caso es que un viernes al anochecer, momento cinéfilo cumbre de la semana, pues que en la sala había siete personas, contando con nosotros. “Doña Clara” venía recomendada unánimemente por veinte críticos que yo había consultado (cuando me pongo, puedo llegar a ser exhaustivo), y por menciones de honra en algunos certámenes que no recuerdo, y por el aplauso planetario a Sonia Braga en su papel de Doña Clara (yo también aplaudo), y por un reportaje en el programa de cine más visto de la tele, y por un artículo completo en El País (creo que el periódico más leído después del Marca), con entrevista incluida a su director.

Así que uno piensa: si las pelis producidas tras salvajes éxitos literarios y las pelis difundidas por medios especializados y generalistas de amplia difusión, no convocan más que cuatro gatos (media matemática de asistentes a las dos pelis) aún cuando el precio no supere los 2 € a la hora (y aunque regalen palomitas, que son un vicio como todo el mundo sabe), entonces para qué carallo seguir haciendo cine. Mejor nos conformamos con soñar que sale todavía más barato…

A labazada / La bofetada

Viviamos fronte ao Parque de Santa Margarita. O arrecendo a eucalipto foi o olor que ambientou a nosa infancia. Mirabamos polas fiestras da sala para comprobar se ese mechón do Seixo Branco continuaba marcando a liña central da costa. E xogabamos de sol a sol polo noso territorio bravío sentíndonos tan donos daquilo coma os indios comanches da súa chaira antes da invasión do exército ianqui.

Nós eramos a clase media emerxente, viviamos nun sétimo piso, estudiabamos en colexios de pago e estreabamos roupa de tergal após cada estirón. Eles residían nas casoupas dos arredores onde non chegara aínda “o progreso”, ían a escolas ou academias de nomes desbotables e aproveitaban ata as últimas consecuencias as roupas dos parentes máis vellos. Xuntabámonos no Parque a xogar ao fútbol, ao ché, ás tres pedras ou ao chourizo envelenado. De cando en vez so falabamos das cousas que tratan os cativos de doce ou trece anos inconscientes das diferenzas sociais que os separarían.

Había dous xemelgos que so viñan algún día da semana. Chamábanse Óscar e German; así, German, sen acento. Sacáballes eu uns centímetros e non me caían nin ben nin mal. Eran algo fachendosos e non destacaban co balón nin co ché. En realidade, non lles prestabamos moita atención. Un día, falando, eu tirei de retranca e puxen en dúbida as habelencias do que German se estaba a gabar. Díxeno sen malicia nin máis intención ca de formar parte da conversa, un simple “pois quen o diría” ou algo do estilo. Non me decatei ata escoitar o son agudo e percusivo que atravesou o meu tímpano no instante en que a calor repentina queimou a miña fazula. O xemelgo sen til estampárame unha labazada a man aberta, limpa coma unha camisa de Persil.

Duroume o proído uns minutos humillantes nos cales non fixen nada. Tornárame unha estatua de pedra chantada no Parque por obra e graza do tal German, quen continuaba falando subido ao podio que lle recoñecía coma o rapaz máis afouto da contorna. Por antítese, eu sería o máis covarde.

Esta mañá volvín ver a German. Identifiqueino axiña, non cambiara gran cousa nestes corenta anos. Tampouco non medrou. Tiña tempo dabondo para armar a palma da man e devolverlle a labazada. Cruzámonos, el miroume de esguello un instante, e eu quedei coas ganas de machucalo diante de todo dios.

——————————————————————————————————————–

Vivíamos frente al Parque de Santa Margarita. El olor a eucalipto fue la esencia que ambientó nuestra infancia. Mirábamos por las ventanas de la sala para comprobar si ese mechón del Seixo Blanco continuaba marcando la línea central de la costa. Y jugábamos de sol a sol por nuestro territorio bravío sintiéndonos tan dueños de aquello como los indios comanches de su explanada antes de la invasión del ejército yanqui.

Nosotros éramos la clase media emergente, vivíamos en uno séptimo piso, estudiábamos en colegios de pago y estrenábamos ropa de tergal después de cada estirón. Ellos residían en las casuchas de los alrededores donde no había llegado aún “el progreso”, iban a escuelas o academias de nombres desechables y aprovechaban hasta las últimas consecuencias las ropas de los parientes mayores. Nos juntábamos en el Parque a jugar al fútbol, al ché, a las tres piedras o al chorizo envenenado. De vez en cuando solo hablábamos, de las cosas que tratan los niños de doce o trece años inconscientes de las diferencias sociales que los separarán.

Había dos gemelos que venían nada más algún día de la semana. Se llamaban Óscar y German; así, German, sin acento. Les sacaba yo unos centímetros y no me caían ni bien ni mal. Eran algo presumidos y no destacaban con el balón ni con el ché. En realidad, no les prestábamos mucha atención. Un día, hablando, yo tiré de ironía y puse en entredicho las habilidades de las que German estaba presumiendo. Lo dije sin malicia ni más intención que la de formar parte de la conversación, un simple “pues quien lo diría” o algo del estilo. No me enteré hasta escuchar el sonido agudo y percusivo que atravesó mi tímpano en el instante en que el calor repentino quemó mi mejilla. El gemelo sin tilde me había estampado una bofetada a mano abierta, limpia como una camisa de Persil.

Me duró el picazón unos minutos humillantes en los cuáles no reaccioné de ninguna manera. Me había convertido en estatua de piedra clavada en el Parque por obra y gracia del tal German, quien continuaba hablando subido al podio que le reconocía como el chaval más aguerrido del entorno. Por antítesis, yo sería el más cobardica.

Esta mañana volví a ver a German. Lo identifiqué enseguida, no había cambiado gran cosa en estos cuarenta años. No había crecido tampoco. Tenía tiempo de sobra para armar la palma de la mano y devolverle la bofetada. Nos cruzamos, él me miró de soslayo un instante, y yo me quedé con las ganas de machacarlo delante de todo dios.

Favoritos

Gozar do favor do público vén sendo un privilexio asignado a uns poucos. Ser o favorito de alguén representa unha responsabilidade gratuita que non che reporta máis ca un átomo inaccesible de prestixio. Normalmente, non sabes que es o favorito de ninguén. Tampouco a razón do favoritismo. Nin cando empezou o asunto nin cando rematará. Alguén tenche presente nas súas oracións inda que non creas ti nesas andrómenas. Alguén está pendente do que escribes ou dis, mesmo xoga a intuir o que pensas. E ti simplemente pensas sen máis ambición nin trascendencia que o de non parecer un memo ou un tarado. Abóndache con que ninguén poña en dúbida un coeficiente intelectual lixeiramente por riba da media. Porque a media non che gusta nadiña. Tampouco a mass media! Aspiras a destacar minimamente da masa porque a masa leva incorporada unha condición precisamente desfavorable. Agás que a chames pobo, daquela a masa adquire carácter e ti xa podes asumir a pertenencia. Se chegas a ser o favorito do pobo, tórnaste o seu líder. Inda que para tal cousa, fai falta un plan e plan é o que non tes. So aspiras a que non te tomen por un memo ou un tarado.

Disfrutar del favor del público viene siendo un privilegio asignado a unos pocos. Ser el favorito de alguien representa una responsabilidad gratuita que no te reporta más que un átomo inaccesible de prestigio. Normalmente, no sabes que eres el favorito de nadie. Tampoco la razón del favoritismo. Ni cuando empezó el asunto ni cuando terminará. Alguien te tiene presente en sus oraciones aun cuando no creas tú en esas historias. Alguien está pendiente de lo que escribes o dices, incluso juega a intuir lo que piensas. Y tú simplemente piensas sin más ambición ni trascendencia que no parecer un memo o un tarado. Te basta con que nadie ponga en entredicho un coeficiente intelectual ligeramente por encima de la media. Porque la media no te gusta nada de nada. Tampoco la mass media! Aspiras a destacar mínimamente de la masa porque la masa lleva incorporada una condición precisamente desfavorable. Excepto que la llames pueblo, entonces la masa adquiere carácter y tú ya puedes asumir la pertenencia. Si llegas a ser el favorito del pueblo, te conviertes en su líder. Aunque que para tal cosa, hace falta un plan y un plan es lo que no tienes. Solo aspiras a que no te tomen por un memo o un tarado.

Un par de artículos más

Quen ía a pensar que un artigo sobre eucaliptos tería a repercusión que conseguiu este: “Galicia, de paraíso natural a inmenso eucaliptal en unas pocas décadas“. Nada menos que 4.600 veces foi compartido. Espero que sexa o reflexo da preocupación existente sobre a proliferación, auténtica invasión, desta árbore alóctona sobre a paisaxe e o desenvolvemento rural de Galicia. Asimesmo espero que o artigo sirva para empurrar sequera un chisco na dirección correcta: a de reducir a presenza do eucalipto nestas terras.

E igualmente en Mundiario, una nueva colaboración con Donald Trump de sujeto principal. El artículo tiene dos partes: la primera, que cuestiona la legitimidad del nuevo presidente USA para tomar las decisiones que se le antojen; la segunda, la resistencia de una sociedad civil que se moviliza ante tanto despropósito. Aquí queda el vínculo al artículo: La sociedad civil reacciona ante los desmanes presidenciales de Donald Trump.

 

Algúns artigos, algunos artículos

Velaí van os publicados nestes últimos meses, a modo de recompilación. Para que queden rexistrados todos xuntiños. Basicamente.

Comandante Trump

El fenómeno Trump –payaso en jefe según algún experto en apodos iluminados- se podría haber tratado desde tantos puntos de vista como asuntos caben en la cosa política. Incluso más, también desde ópticas personales y de estas hay infinitas. Trump es una especie de salvavidas de los medios, un auténtico maná por mucho que amenace con cargárselos a todos ellos. En este artículo, hablo sobre los efectos sobre Cuba de la llegada de este hombre de pelo dorado a la Casa Blanca. Los habrá, claro, sobre Cuba y sobre el resto del Universo…

La política económica de Trump 

Otra sobre el hombre del pelo dorado, esta vez para analizar las posibles implicaciones de su empeño proteccionista. Ya se sabe, los períodos de progreso y cooperación en el mundo son seguidos por épocas de enfrentamiento y retroceso. Somos una especie propensa a la Restauración, esos momentos históricos en los que las mentes más obtusas toman el poder. Pues cuatro años de esto salvo que un afilado impeachment lo impida…

Abusos laborales

En parte por la reforma laboral del PP, en parte por la dejadez de políticos y autoridades en la materia, lo cierto es que España se ha convertido en un escenario proclive al abuso contra los trabajadores jóvenes. Y es un abuso exacerbado. En este artículo se describe una práctica permitida en las empresas españolas por la cual un trabajador pierde hasta los derechos más elementales. Lo llaman beca pero es un fraude como una catedral…

Nas mans de Amancio

Pois eu creo que si: ou Amancio Ortega e familia cambian a súa disposición e admiten a súa responsabilidade de salvar a economía deste país ou Galicia quedará reducida a unha miniatura do que foi. No artigo faise unha pregunta capital: Como é posible que a economía que viu medrar o grupo cunha maior capacidade de investimento do planeta estea sentenciada á marxinalidade?

 

O textil galego en apuros

A empresa coruñesa de confección Caramelo atópase en proceso de liquidación. Antes tamén quebraran Antonio Pernas, a ferrolá Unicén, a ordense Viriato, a boirense Jealfer (que tenta agora renacer) ou as lalinenses Toypes e Montoto. Outras empresas galegas do sector téxtil estiveran a piques de pechar as portas, como Selmark ou Guerral, mentres que firmas tan acreditadas como Adolfo Domínguez, Kina Fernández, Roberto Verino ou Alba Conde viviron (e algunha segue a vivir) momentos extremadamente delicados. 

No artigo que vimos de publicar en Economía digital “Os restos do textil galego” preguntámonos: “Por que hai quince anos si e hoxe non? É que as marcas Inditex barren con todo? É que o modelo, se hai un identificable, peca de erros estratéxicos insalvables? É que as equivocacións tácticas e de xestión son contaxiosas? Cal é a razón da desfeita?”

Seica unha desas razóns son os custos de distribución que implica a creazón dunha rede de tendas de marca propia. Disque dispara o efecto imaxe e incrementa o cota do mercado. Mais de que serve se afoga as finanzas das empresas? Entón é cando un apela ao espírito da cooperación, que tende a aforrar custos ao tempo que potencia a implantación no mercado. Non sería posible unha alianza entre as máis senlleiras firmas galegas de moda para lanzar unha estratexia conxunta de comercialización? Sería tan disparatado crear unha rede de tendas multimarca onde se ofrecesen as roupas de, poñamos, Adolfo Domínguez, Alba Conde, Antonio Pernas, Bimba e Lola, Caramelo, Florentino, Kina Fernández, Roberto Verino e Viriato?

Velaquí queda a proposta, que a ninguén con capacidade de manobra chegará seguramente. E velaquí deixo de novo ligazón ao texto do artigo xa citado: “Os restos do textil galego“.

 

Gdansk, Breslavia, Cracovia

134-gdansk-solidaridadDejamos Varsovia y tiramos hacia el norte, Gdansk a la espera. Calculamos, o más bien estimamos, la edad de Lech Walesa. Decidimos que unos 70 años y al llegar al hotel ni siquiera abrimos la wikipedia para comprobarlo. De Gdansk nos llamaban Solidaridad y los astilleros. Descubrimos mucho más…

Descubrimos una ciudad de ladrillo, de ámbar y de graneros, una urbe empeñada en dejar huella histórica. Fue hanseática en la Edad Media, ciudad libre o autónoma en varias épocas, el 1 de setiembre de 1939 empezó Hitler allí mismo la Segunda Guerra Mundial, en 1945 la arrasaron los rusos, en 1981 el sindicato Solidaridad comenzó, posiblemente sin ser demasiado conscientes, la liberación de los países del llamado Telón de Acero…
79-gdanskLo primero a destacar, vivamente, es el grandioso trabajo de reconstrucción de la ciudad, que hoy se pasea con la sensación de circular entre edificios originales del medievo. La Vía Real, de la Puerta Alta a la Puerta Verde cruzando el Mercado Largo, y su continuidad en ángulo recto por el Muelle (también) Largo que sigue el cauce del Motlawa, es una ruta que quedará gravada en la memoria por siempre jamás. La Ciudad Vieja aledaña merece un reconocimiento similar. En los alrededores de Gdansk, convendría dar una vuelta por Oliwa para admirar su espigada catedral, un lugar donde refrendar la sentida y vasta religiosidad del pueblo polaco. A dos pasos, el pueblo balneario de Sopot: sobre la pasarela que forma su malecón, uno puede adentrarse en el mar Báltico. Enfrente, el Gran Hotel donde se alojó Hitler mientras sus soldados violaban la soberanía de este sufriente país.

165-breslavia-universidadSiguiente etapa: Breslavia, Wroclaw en idioma local. Por el camino, hemos de renunciar a ciudades que exigirían una parada como Torun o Poznan; ya se sabe, la maldición del turista obligado a elegir. Breslavia constituyó la sorpresa del viaje. En ella conviven 160.000 universitarios, más de 400 duendes de bronce, 110 puentes (sobre el río Oder), una docena de islas y la memoria de los 22.000 prisioneros asesinados por los rusos en 1940 en la cercana Katyn. En la ciudad se alternan el agua y el suelo con igual armonía que los edificios históricos y las construcciones soviéticas. El Rynek, la ciudad vieja de Wroclaw, presenta una disposición urbanística única. No muy lejos de la ciudad, visita obligada, de las que se convierten en recuerdo imborrable, a las Iglesias de la Paz en Swidnica y Jawor.

255-cracovia-mina-de-sal-de-wielizkaY por fin Cracovia, la ciudad “afortunada” que se libró de ser arrasada durante la Segunda Guerra Mundial. En ella los nazis instalaron una sede de su gobierno en Polonia, ahí queda la explicación. Pero le atizaron duro igualmente. Las historias tétricas asociadas al gueto de Cracovia paralizan el corazón. Pocos se salvaron, algunos de ellos, Roman Polanski, Helena Rubinstein, consiguieron grandes logros tras sobrevivir a aquel infierno.  Centro neurálgico en la Gran Plaza del Mercado desde donde se expanden distintas rutas posibles, todas ellas poseedoras de múltiples encantos. Alguna de las vías conducirá a la espléndida Colina Wawel donde se ubican la Catedral y el Castillo Real. Cracovia provoca una quizás esperada seducción la cual se convierte en hechizo cuando se visitan las minas de sal de Wieliczka: el interminable descenso a la Capilla subterránea de Santa Kinga (en la foto) será una de esas experiencias que jamás habrás imaginado vivir.

Cerramos el círculo regresando a Varsovia. Si quieres saber como enfocar la visita a la capital de Polonia, aquí te dejo el link sobre nuestra estancia: Polonia capital Varsovia. Fin del camino.

Polonia capital Varsovia

cactusUn blog personal es como un cactus: aunque no lo riegues, se mantiene tan campante sin muestra alguna de deterioro. De repente, el dueño se percata y decide echarle un poco de agua. Hoy es el día en que volvemos a regar este blog intermitente. Lo hacemos con Polonia, adónde viajamos hace algo más de un mes.

Polonia, país que se llama acordeón por sus continuos aumentos y reducciones de tamaño a lo largo de la Historia, nace como Estado en el siglo X. Promulgó en el XVIII la segunda Constitución del mundo, que les duró tan solo cuatro años. Austria, Prusia y Rusia se la repartieron y la borraron del mapa durante 123 años. En el siglo XVII, había sido arrasada por los suecos. En el siglo XIX, lo es también por los rusos. Polonia recupera la independencia al final de la Primera Guerra Mundial. Le dura esta vez 20 años. El uno de setiembre de 1939 son invadidos por los nazis; unos días más tarde, por los rusos a quienes hasta ese momento Polonia consideraba aliados. La invasión doble había sido acordada por las dos grandes potencias en el Pacto Ribbentrop-Molotov.

29-varsovia-barrio-de-pragaDurante la Segunda Guerra Mundial, seis millones de polacos fueron asesinados por los soldados de Hitler, tres millones judíos, otros tantos cristianos. Un ejemplo concreto de aquella bestialidad, los 200.000 polacos ejecutados tras la sublevación del gueto judío de Varsovia. La guerra se acercaba a su fin, de ahí que todavía hoy se mantenga el debate nacional: ¿fue aquella rebelión un acto de heroísmo o una trágica estupidez? Hay sólidos argumentos en ambos lados de la posible respuesta. Terminó la guerra, Polonia sufrió un nuevo ajuste territorial y se condenó a una existencia bajo el yugo de la Unión Soviética. Así fue hasta diciembre de 1990 cuando Lech Walesa es nombrado presidente de la República tras una hermosa revolución. 45-varsovia-stare-miasto

Viene a cuento este breve resumen histórico porque aun hoy que Polonia se ha convertido en un país desarrollado e integrado en la Unión Europea, esta historia sigue viva y cualquier visitante la siente y la palpa. Es como el latido de una identidad en riesgo permanente de desaparición. Y bueno, el 28 de setiembre llegamos a Varsovia. Nos alojamos en un hotel cerca del Parque Lazienki, que bien merece un largo paseo de reconocimiento. Estábamos a cuatro o cinco kilómetros de la Ciudad Vieja, reconstruida ladrillo a ladrillo, un emplazamiento que agradecimos. Cada día caminábamos por distintas rutas y de este modo conseguimos conocer una capital que es mucho más que su Stare Miasto. Recomendable, por ejemplo, la llamada Vía Real, y el Palacio de la Ciencia y la Cultura, el Museo de Chopin, el barrio obrero de Praga, todavía en transición desde la época del Telón de Acero, también la casa natal de Marie Salomea Skłodowska, conocida popularmente como Madame Curie.

Despois de publicar o post, atopo un papeliño cunhas notas que tomei nalgún momento da estadía en Varsovia:

Varsovia, cidade de espazos abertos que o ceo tenta pechar cun manto de nubes. Varsovia a cidade dos parques inmensos e fermosos, das avenidas amplas, da coraxe dun pobo que se empeñou na súa supervivencia. Velaí a Cidade Vella, vienesa, imperial dun imperio que nunca existiu. Eis Praga, o barrio obreiro que aínda vive a transición. Entre Varsovia centro e Praga, o Vístula que non achega virtuosismo á cidade como outros ríos de Centroeuropa; segue fluíndo máis ben como vestixio dunha historia treboenta que quere ao final acougar no seo de Europa.

Sigue la ruta por Gdansk, Breslavia y Cracovia

Marcar la diferencia

iffeEste año tendré el honor de dirigir el MBA que IFFE Business School cursa en su magnífica sede de Oleiros, A Coruña. Será un curso con seguridad intenso al final del cual nuestros alumnos sabrán Marcar la Diferencia. “Make the difference”, este eslogan expresa como ningún otro el desafío que representa dejar de ser un buen trabajador para convertirse en un profesional excepcional…

Si este concepto resulta de tu interés, puedes leer un artículo completo al respecto en este enlace: Profesionales que marcan la diferencia.

Un sector lácteo próspero

vacaEn Setembro pasado, redactei para a revista Galegos o artigo “Un sector lácteo próspero”. Ese habería ser o obxectivo, tan lonxano por falta de vontade e de pericia, a partes iguais, dos dirixentes galegos e españois que nada semellan querer saber do “asunto”.

Un dos últimos parágrafos do artigo dicía:

Habemos ser conscientes do valor do leite para tornar o rural galego nunha contorna próspera e sustentable de características propias que aborden un futuro de progreso a partir dunhas condicións únicas e unha tradición digna de ser honrada. Galicia necesita o leite para o seu desenvolvemento e o leite precisa do compromiso de Galicia para a súa prosperidade.

O resto en: Un sector lácteo próspero